Välkommen till nedregarden.se

Denna hemsida handlar om Nedregården i Träslövs distrikt, i folkmun även kallad ”Näregår”. Vår ambition är att dokumentera och ta tillvara på historierna kring området. Vi fotograferar, skriver och intervjuar.
I Nedregården finns en fantastisk gammal och bevarad natur som vi känner är viktig att ha kvar. Vi har förstått att man tycker att detta är ”Varbergs gröna lunga”. Här kan man njuta av naturen på landet, men ändå vara nära till staden.

Nedregården uppvisar ett småskaligt kulturpåverkat jordbrukslandskap i miniatyr. Ädelskogslövdungar, ogödslade betesmarker, fuktängar, dammar och alkärr. Av den anledningen är fauna och floran imponerande bred med flera rödlistade arter.
Hålbyggare som entita och mindre hackspett (båda rödlistade) men också flugsnappare, nötväcka, större hackspett och gröngöling. Den ovanliga göktytan finns också här. Man kan också nämna näktergal, stenknäck, steglits, härmsångare och buskskvätta. Vid dammarna finner man knölsvan, rörhöna, smådopping, kärrsångare mm.
Insektsfaunan är mycket stor med flera humle och biarter. Fjärilar som tosteblåvinge, kartfjäril, makaonfjäril mm är regelbunden. Blå kejsartrollslända, skalbaggar, blomflugor mm är i många arter representerade. På de ogödslade betesmarkerna ses slåttergubbe, svinrot, nattviol mm. I de fuktigare partierna granspira, fläcknycklar mm Samtliga svenska ädellövträd, förutom avenbok växer här. Den viktiga tillgången på död ved bidrar till överflödet.
Alltså, ett biologiskt eldorado.
Källa: Gert Andersson

Fakta:
Träslövs socken i Halland ingick i Himle härad, uppgick 1967 i Varbergs stad och området ingår sedan 1971 i Varbergs kommun och motsvarar från 2016 Träslövs distrikt.
Socknens areal är 31,17 kvadratkilometer, varav 30,91 land. Östra delen av Varberg tätorterna Södra Näs och Träslövsläge med Träslövsläge kyrka samt sockenkyrkan Träslövs kyrka ligger i socknen.
Källa: Wikepedia